Borås – en stad i utveckling

Borås har de senaste decennierna genomgått en fantastisk förändring. En stad som vuxit ur sin sargade textilkostym och som nu tål att synas i sömmarna. En stad som ömsat skinn och blivit en i många delar, ny stad. Borås har snabbt tagit igen de förlorade åren på 70- och 80-talen. Med forskningens Rise till prisade bostadsområdet Hestra och klustret på Simonsland, för att bara nämna några.

Samverkan och samarbetet mellan bl a Borås Stad, Högskolan och Näringslivet bär frukt och kulturen profilerar staden genom konst, skulpturer och textila utställningar av högsta klass. Till glädje för boråsarna men också för entusiastiska turister. Min personliga åsikt är också att ska Borås bli den staden som får företag att lokalisera sig till kommunen måste vi satsa på kultur. För såväl våra egna medborgare som turisterna.

Politiken har tagit viktiga strategiska beslut för staden, så den håller takt med vår omvärld. Men det går inte att stillasittande tycka att nu är allt bra. Mycket mer måste förädlas och utvecklas för att Borås ska fortsätta vara en livskraftig, attraktiv och hållbar kommun.

Stadsutveckling i ständigt fokus för spännande möten med platser och stråk som harmonierar med bebyggelsen. Det är samverkan som skapar det nya Borås och ger oss både välfärd, kultur och mötesplatser. För mig är stadsutveckling öppenhet, tolerans och inkludering av största vikt.

Att målmedvetet utveckla Borås är en del i samhällsbygget, men också att förvalta det vi redan har. Jag tycker vi är dåliga på att underhålla kommunens byggnader och mötesplatser. Vi är urusla på att se till att gator och trottoarer är säkra, jämna och fina. Jag vill se bättre ordning och snyggare uppsamlingskärl för skräp och sopor på fler gator och parker. Jag vill att man i centrummiljö högtryckstvättar gator och torg en gång om året så de blir fräscha och snygga. Rent och snyggt i vår stadsmiljö gör att vi människor känner trygghet, vårdar och är aktsamma om det offentliga. Ordning och reda helt enkelt.

Jag vill också att man värderar den offentliga belysningen i stadsmiljön. Vad belysningar har för syften på olika platser, gator och torg. I vissa miljöer är belysningen viktig för trygghet och säkerhet. På andra platser kan de fylla dekorativa syften och funktioner. Inte minst gäller detta belysning av byggnader, viadukter och broar i centrum miljö. Hela Viskan ska kunna belysas som ett konstverk.

Fler sittgrupper och parkbänkar i stadsmiljön. Det är åtskilliga år sedan moderaten Marie Fridén presenterade idén med fler sittmöbler i citymiljön.

Jag gick vidare med idén med att gjuta olika sittmöbler där t ex förskolor kan måla eller med mosaik beklä respektive sittmöbel i en färgrik, fantasifull gestaltning. En gestaltning likt den världsberömde konstnären och arkitekten Gaudi i Barcelona. 

Det här är några områden jag vill se förädlade under kommande mandatperiod:
Läs mer under respektive bild Kultur, Bostad, Omsorg etc.

 • Borås – Framtidsstaden. Här ska byggas med särpräglad arkitektur som skapar mervärden för staden och de boende. Markanvisningstävlingar och arkitekturtävlingar kan vara ett sätt att höja kvaliteten och arkitekturen för olika områden.
 • Förädla och skapa fler mötesplatser såsom torg och parker för olika möten och upplevelser. De gröna ytorna är viktiga. Det ”gröna stråket” som ska löpa genom staden är säkert bra, men gröna ytor där människor bor är viktigare.
 • Viskan som källa för livskraft och lek genom att ”städa upp” och muddra från giftigt sediment eller täck med makadam och sjösand och skapa badplatser mellan Stadsparksbadet, Sandwalls plats och Grand hotell.
 • Viskan som framsida i Borås. Städa upp längs Viskans kanter från Knalleland till Druvefors. Skapa möjligheter att ro eller paddla båt på Viskan. Uthyrning av båtar liksom solstolar. Kajplats finns redan intill Stadsparksbadet. Ungdomar kan sköta uthyrning och iordningställandet vid stängning och öppning. Klassisk ”badhytt” i randigt utförande för förvaring av solstolar.
 • Södra Torget som marknadsplats. Bygg om Södra Torget till en handelsplats med stationer för internationell mat. Men också kläder och konsthantverk. Inbjud unga och nya svenskar att driva verksamhet. Som instegsjobb. Integrera torget med Stadsparken med terrassering från båda håll mot Viskan. Bort med busstorg och bussarna från torget. De kan löpa i slinga som i många städer eller som spårvagnstrafiken. En självklarhet borde vara att Sandwallsplats får breda ut sig mot Södra Torget mot Stadsparksbadet.
 • Renare stad och citymiljö. Tvättning av torg och mötesplatser. Sopkärl och papperskorgar vid varje gathörn. ”Ren Kärlek i Borås”.
 • Ett centralt parkerings- och kommunikationshus, under mark, i flera plan. Som servicehus och station för buss- taxi, cykel och biltrafik. Med laddstationer, bilpool, biltvätt mm. Men också servicebutiker och distributionboxar för t ex e-handel.
 • Platsen skulle kunna vara under resecentrum eller i dess närhet. Bäst hade varit under ett centralt läge som Södra Torget. Politiker i Danmark har tagit flera strategiska beslut i den riktningen.
 • Art Center – ett konstens centrum i Borås. En byggnad i unik arkitektonisk gestaltning för all konstverksamhet i Borås. Borås Konstmuseum är navet och den centrala aktören som möjliggör olika parallella utställningar, men också ytor och rum för att exponera de egna samlingarna och med bra klimatanpassade förråd. I byggnaden ska också Lars Thunbjörks samlingar ingå i en separat flygel, liksom rum för rörligt media. Rum där man kan visualisera och exponera museets fina filmarkiv och samlingar. I komplexet kan samarbetspartners som Wärenstams, Abecita konsthall, Flaménska Galleriet m fl ingå om intresse finns. Satsningen ska vara unik och erbjuda alla åldrar insikter om konst- och kultur. Inte minst arbetsrum med pedagogisk verksamheter för barn- och unga. Hörsalar för seminarier etc.
 • Finansiering kan ske genom mecenater och donationer i kombination med kommunala medel.
 • Kulturhus för teater och dans. Nuvarande Konstmuseum i Kulturhuset byggs om till RegionTeaterVästs dans- och teaterrum. Synergieffekter och samarbeten med Borås Stadsteater för scenbyggnationer, kostymer etc. Allt i samma hus. Entresolen och takhöjden på konstmuseet utgör en intressant pendang till en gemensam ”Black Box”.
 • Borås kulturutbud ska utvecklas för alla. Dels med stort fokus på barn, unga och äldre men också integrationsinriktade åtgärder. Här bör Kulturförvaltningen få ökade resurser för samverkan med Hässlehus, Norrbyhus och Sjöbo och naturligtvis vidareutveckling av Kulturskolan efter behov.
 • Samverkan mellan idrotts- och kulturverksamheter och finna nya former för föreningsverksamheter som attraherar unga människor med olika särintressen och behov.
 • Vattentornet, Borås egen borg vill jag ska öppnas publikt där unga kan få praktik, instegsjobb och arbetslivserfarenhet. Näringslivet kan bli en samarbetspartner kring försäljning av Borås-souvenirer e dyl. Varför inte investera i ett ”koppartak” över borggården likt Koppartältet i Hagaparken, Stockholm.
 • Annelundsparken är en central park i Borås med stor potential för sinnliga upplevelser. Jag vill se den utvecklad som en konst- och kulturpark med skulptur, ljud och ljus. Framförallt med pedagogisk inriktning för barn och unga. Lekparken utgör redan idag ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer. Det innebär också en upprustning av bra promenadstråk med bättre belysning, tillgänglighet och trygghet. En bra förebild är Wanås i Knislinge.
 • Flyttning av Parkteatern till Annelundsparkens nedre platå där tidigare byggnader funnits.
 • Ett förslag jag hade för många år sedan var just flyttning och modernisering av Sommarteatern. Såväl Annelundsvillan som byggnaden Solbacken bör ingå i en ny idé- och exploateringsplan för området och kulturen.
 • Restauranger får tillstånd att ha öppet till 04. För att möta nya generationers livsstilar vill jag öka krogarnas möjlighet att själva bestämma öppettiderna och tillgängligheten. Däremot ska exteriörplatser, uteserveringar etc vara fria från musik efter 12. Vid förtätning av bostadsmiljöer i centrum är det med respekt för de boende.
 • Trafikpolitiskt program för centrum. Det är dags att med kraft och nya idéer skapa en långsiktig och hållbar trafikpolitisk plattform och helhet för Borås centrummiljö. Här bör man beakta och ta hänsyn till alla typer av fordon. Även elsparkcyklar. Hur vill vi att människor ska ta sig fram i centrummiljön i framtiden? Tydliga och trafiksäkra gångbanor. Cykelbanor. Hållplatser etc.
 • Hur och var ska Borås växa i framtiden? Bostadsområden? Förskolor och Äldreboenden? Vad är målet för Borås? Som ett exempel har Göteborg som mål att fram till 2035 växa med 150.000 nya göteborgare och 80.000 nya bostäder. Det kräver insikt, analyser och planering. Något jag anser Borås måste bli skickligare på att hantera.

Politiker med dig i ett kommunalt råd.
Som din politiker är min ambition att öppna upp dialogen mellan dig som medborgare och mig som politiker. Jag kommer därför att tillsammans med Moderaterna att tillsätta ett politiskt rådslag – ”en dialoggrupp och idéforum” med olika erfarenheter och kunskaper. En samling känselspröt som tar pulsen och avstamp i vår omvärld, utifrån våra medborgares krav och behov. Du blir viktig som idégivare och del av politiken och kan påverka. Du kommer att bli inbjuden varje kvartal med olika teman. Det är bl a med utgångspunkt från detta, som jag gör skillnad.

Relevanta Länkar
Meny