Hur jag gör skillnad:

Jag gör skillnad inom politiken. Det kan jag bevisa genom idéer, förslag och genomföranden genom åren. Jag är ingen politikerbroiler som fostrats i olika ideologiska tankebanor. Tvärtom. Därför kan jag samarbeta med såväl vänster som höger när det gäller olika politiska ställningstaganden. Jag utgår ifrån människans behov och krav för ett bättre samhälle. Det är med mina erfarenheter, kunskaper och engagemang, mixat med kreativitet och nytänkande som jag arbetar politiskt. Att jag valt att vara moderat kan du läsa mer om längre fram i denna artikel.

Inom politiken handlar det ofta om att våga göra sin röst hörd. Men också att vara lyhörd, analysera vår omvärld och våga finna nya lösningar på samhällets nya krav, behov och utmaningar. Både du och jag förtjänar att t ex Borås utvecklas kompetent inom alla samhällssektorer, inte minst välfärdsområdet. Allt för att vi människor ska få ett ännu bättre liv, tryggare och lyckligare.

Politik för mig är att leverera idéer, förslag och lösningar. Att ta ställning. Värdera och omvärdera. Många politiska ärenden är i mitt tycke alltför segdragna i ett föråldrat maskineri. Jag är övertygad om att morgondagens politik måste bli mer snabbfotad och mer beslutsam. Varför? – Jo, därför att vår omvärld står inte still. Det gäller länder, städer likväl som kommuner. Vi blir lätt omsprungna om vi inte omsätter våra politiska idéer och visioner till vår nya verklighet. Snabbare.

Näringslivet är generatorn för välfärden. Du vet liksom jag, att just idérika entreprenörer och expansiva företag är själva kraftkällan och grogrunden för tillväxt och fler arbetstillfällen. De bildar basen för skatteintäkter och finansiering av vår välfärd. Oavsett om det gäller Sjukvård, Skola, Förskola, Vård- och Äldreomsorg eller Polis- och Rättsväsende m fl.

Jag blev fritidspolitiker för Moderaterna den 15 juni 2021. Dessförinnan var jag medlem i Liberalerna och aktiv i det politiska arbetet i drygt 25 år.
Jag har många exempel på idéer, lösningar och ärenden som blivit genomförda genom mitt engagemang i boråspolitiken. Såväl inom kultur, samhällsbyggnad, vård- och äldreomsorg, fullmäktige, it-rådet, och inte minst i RegionTeater Västs styrelse.

Moderat politik med ansvar för politiken. För mig är alla sociala frågor viktiga. Jag har också en envis tro på att med kultur bygger vi broar mellan människor. Oavsett åldrar, kön eller hudfärg. Därför förvånar det mig ofantligt varför politiken inte griper tag i de kulturpolitiska frågorna och arbetar med kultur som något helande i vårt samhälle. De investeringar som kulturverksamheter innebär är blygsamma pengar i förhållande till de massiva kostnader som utanförskap, gängkriminalitet och fängelseplatser kostar samhället.

Jag kom att kliva in i politiken efter att nestorn Lars-Gerhard Westberg (L) bjöd in mig till dåvarande Folkpartiet. Sedan dess har jag varit verksam i såväl Kommunfullmäktige (2007 – 2010, 2019 – 2021), Samhällsbyggnadsnämnden (2011 – 2014) samt Kulturnämnden (2015 – 2018, 2019 – 2021. Förra mandatperioden som förste vice ordförande i Kulturnämnden. Jag har också haft uppdrag i Västra Götalandsregionen som ordinarie ledamot i Regionteater Västs styrelse ( 2010 – 2019 ).

Jag är engagerad i politiken, det bevisar jag genom närmast noll frånvaro. Jag har en envis övertygelse om att med engagemang och flit så vinner man respekt och förtroenden hos människor.

Jag får saker och ting på plats inom politiken. Jag har lyckats genom att leverera idéer och argument och få accept för en rad nya projekt och investeringar. Mitt engagemang för skulpturstaden, kulturen och inte minst Borås Stadsteaters utveckling har berört många. Min benfasta tro är att vi tillsammans ska göra Borås till en kulturhuvudstad och med våra kulturverksamheter och satsningar bli Sveriges bästa.

Idag arbetar jag i nämnden för Vård- och Äldreomsorg i Borås. Under flera år var jag politiker i Regionteater Väst där ett viktigt steg i mitt politiska arbete var att tydligare knyta samman Borås med regionen. Att koppla samman människor där välfärdens och kulturens krafter blir kittet för ett bättre liv, samarbeten och ett tryggare samhälle för såväl ung som äldre.

Jag tror på människans möjligheter att hitta nya lösningar som skapar utveckling och framsteg. Moderaterna har alltid gått hand i hand med forskning och vetenskap och därför vågar jag påstå att vi tillsammans kan göra vårt samhälle och våra liv till något ännu bättre imorgon.

Vill du veta mer om Moderaterna kan du klicka här.

Moderaterna – ett liberalkonservativt parti

Jag betecknar mig själv som mer liberal, än konservativ. 

Moderaterna är frihetens och individualismens parti. Vi har en unik uppgift i svensk politik sedan början av 1900-talet. Moderaterna har varit med om att riva murar, stoppa förmynderi och avskaffa enpartistaten. Vi kombinerar frihet med ansvar. Öppenhet med lag och ordning. Och glädjen över framgång, går hand i hand med att ge stöd vid motgång. 

Vi förstår fullt ut att nationen är viktig, men att vi samtidigt tillhör den stora världen utanför.

Moderaternas värdegrund handlar om individuell frihet men också kollektivt ansvar. Med friheten kommer också ansvar – att försörja sig själv, respektera andra och bidra till det gemensamma. Därför är vi övertygade om att frihet, ett oberoende och en självständighet, börjar med en egen inkomst och ekonomi. Därför måste det alltid löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Att företagsamhet alltid måste uppskattas, inte straffbeskattas. Min övertygelse är att vi människor är skapade som individer att leva i frihet. Det innebär också frihet att kunna välja. Men också frihet att kunna välja bort. 

Vi Moderater ser marknadsekonomin som ett grundfundament för fri företagsamhet och entreprenörskap. Liberalkonservatism är en politisk ideologi med individens frihet som ett grundläggande värde. Som motsätter sig all statlig inblandning i individens privatliv. Fundamentet är att du som människa ska ha rätten att bestämma över ditt eget liv. Därför vill vi moderater ge förutsättningar och näring till den enskilda människans möjligheter, kraft och förmåga, att kunna växa och utvecklas till ansvarskännande samhällsmedborgare. 

Därför är vi också företagsamhetens parti, som vet att resurser måste skapas innan de kan fördelas. Och att riktiga jobb kräver att någon vågar satsa och vill anställa.

Att vi lever i frihet är vår grundläggande värdering och att vi tar ansvar för oss själva och varandra. I Sverige får vi leva, tro och älska som vi vill. Med vem man vill. Vi utgår från individens okränkbara värde och frihet, men också från de gemenskaper som ger våra liv innehåll och som utgör grunden för samhällets pluralism och stabilitet.

Jag driver de liberalkonservativa värderingarna och idéerna i min politik. Vilket förtydligat också innebär alla de värderingar och löften som liberalismen handlar om för den enskilda människan – att det är du själv som bestämmer över ditt liv.
Vi som moderater förespråkar skattefinansierade välfärdstjänster i såväl offentlig som privat regi. Jag ser därför möjligheter, istället för begränsningar. Jag ser t ex inga problem med att privata bolag sköter vår välfärd så länge de levererar hög kvalitet och service. Det är vi inom politiken som sätter ramverken. 

Vi för en politik för ordning och reda, som ser att staten inte ska inflytande överallt, men vara stark där den behövs som mest. 

Det haglar av exempel där privata verksamheter avlastar de statliga eller kommunala. Företag som sett nya affärsmöjligheter där de statliga och kommunala stagnerat eller fastnat i gamla, tröga system och organisationer.  Apotek, Sjukvård, Skola och t ex Arbetsförmedlingarna är bara några som blivit konkurrensutsatta och där privata aktörer snabbt vuxit, utvecklats och tagit positioner. Arbetsförmedlingarnas tröghet har visat vägen till mängder av bemanningsföretag som snabbt vuxit upp och erbjudit människor nyanställningar på olika företag och branscher. 

De verkliga vinnarna är de människor som snabbare och mer effektivt fått nya tjänster, arbetsgivare och arbetsplatser. På den vägen kan vi fortsätta utveckla samhället och näringslivet i symbios för framtiden. En annan positiv effekt är att de kommunala och statliga verksamheterna kan avlastas och fokusera än mer på sina kärnverksamheter och de mest behövande, med störst behov.

Borås Kommun behöver fokusera på att sköta sina kärnuppgifter. Att garantera kollek­tiva nyttigheter, socialt skydd och utbildning. Att utveckla villkoren för trygghet där ordning och reda skapar resurser och kraft för ännu bättre välfärd.

Relevanta länkar
Meny