Omsorg

För oss liberaler är det självklart med den bästa sociala omsorgen för alla människor. Oavsett i vilket skede du befinner dig i livet. Därför ska t ex äldreomsorgen vara fokuserad på individuella lösningar som tillfredställer de varierande behov som människan har. I Liberalernas Borås står individen i centrum för det sociala arbetet. Vi liberaler anser att varje människa ska bemötas med värme och omtanke. Det kommunala stödet ska stärka individens egen förmåga att ta ansvar för sin personliga utveckling och egna val.

Jag och Liberalerna i Borås vill:

 • Att barn och ungdomar som är placerade på institution, familjehem eller som lever långvarigt på försörjningsstöd får extra stöd i skolan.
 • Att våld i nära relationer hanteras av särskilt utbildad personal.
 • Inrätta fler familjecentraler, till exempel i Viskafors, Fristad, 
Dalsjöfors och Sandared.
 • Stimulera till varaktiga anställningar för personer med 
funktionsnedsättning.
 • Kompetensutbilda all vård- och omsorgspersonal i bemötande av varje enskild individ, oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.
 • Att daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska finnas även efter 
65 års ålder.
 • Att Borås stad gör en utförlig uppföljning av systemet för Gode män.
 • Bygga fler LSS-boenden.

Äldreomsorg

Liberalerna vill att alla människor ska vara självständiga och ha makt över sina egna liv. Detta gäller även när man blir äldre. Vi blir allt friskare längre upp i åldrarna och det är viktigt att satsa på det friska. Men när man inte klarar allt själv måste det finnas frihet att välja av vem och med vad man vill ska hjälpa. Den ofrivilliga ensamheten måste motverkas.

Jag och Liberalerna i Borås vill:

 • Öka attraktiviteten att arbeta inom äldrevården i Borås Stad. Arbetsmiljön och lönenivåerna måste ses över och förbättras.
 • Minska antalet olika personer från hemtjänsten som den äldre tar emot i sitt hem. Det gör vi genom att införa självstyrande grupper i hemtjänsten. Det är personalen ute på fältet som känner sina äldre och deras behov bäst.
 • Inrätta serviceteam inom äldreomsorgen. Teamen kan ta hand om till exempel tvätt, städ och inköp. Dessa team kommer inte lika ofta till de äldre som hemtjänsten men ger undersköterskorna mer tid till omsorg.
 • Bygga fler trygghetsboenden. Denna boendeform ligger mitt emellan att bo kvar hemma och att komma in på ett vård- och äldreboende.
 • Satsa på mötesplatserna! Det är viktigt för att motverka ensamheten och därmed öka livskvaliteten för våra äldre. Varierande program, helgöppet samt ökad information kring utbudet är några steg på vägen.
 • De äldre själva ha ökad valfrihet om vad som skall utföras av hemtjänsten.
 • Se till att äldre få möjlighet att välja mat, vid förmåga vara delaktig i matlagning och att få känna dofterna.
 • Se över det ökande läkemedelsanvändandet. Att ha aktuella 
medicinuppföljningar är viktigt för livskvaliteten. Medicin mot oro och sömnbesvär måste utvärderas löpande.
 • Att Borås stad tar fram handlingsplan mot undernäring.
 • Utveckla ett fördjupat samarbete med Västra Götalandsregionen i syfte att den vård patienten behöver ofta ska ges så nära patienten som möjligt, exempelvis i hemmet ”

För ökad trygghet behöver vi planera för hela välfärdsområdet. Det är naturligtvis en riksangelägenhet men också lokalt. Om hur vi planerar långsiktigt, strategiskt och observanta i tid på den demografisk förändring som har stora effekter i framtiden. Om 25 år beräknas över en miljon personer i Sverige vara 80 år och äldre. 15 år senare förutspås var fjärde person i Sverige vara över 65 år. Naturligtvis positivt att vi blir äldre, men ställer också stora krav på samhällsmaskineriet. Positivt är att nettoinvandringen de senaste 15 åren samtidigt inneburit att den svenska demografiska strukturen ser något mer fördelaktig ut. Men om inte kompetens­försörjningen på arbetsmarknaden förbättras genom att de yngre utrikesfödda integreras väl inom de närmaste 15 åren får vi ett vakuum inom hela vårdsektorn.

Relevanta länkar
Meny