Stadsutveckling

När det gäller stadsutveckling vill jag se en större målmedvetenhet och förståelse för gestaltningen av de offentliga rummen och inte minst när det gäller bostadskvarter. Med helhetssyn och gränsöverskridande samarbeten mellan olika förvaltningar vinner man större förståelse och koordinering av arbetsprocesser. Detta kan skapa stora besparingar för samhället och skattekronor.

Tvärtom måste kommunalpolitikerna sluta betrakta all mark som inte är bebyggd som potentiellt byggbar. Deras roll är att representera oss medborgare och den allmänna viljan att bevara stadens parker är stor.

Översiktsplanen kommer att peka ut vilka förutsättningar och mål som gäller stadsutvecklingen. Möten med platser och stråk som harmonierar med bebyggelse. Det är samverkan som skapar det nya Borås och ger oss både välfärd, kultur och mötesplatser. För mig är stadsutveckling öppenhet, tolerans och inkludering.

  • Borås – Framtidsstaden. Här byggs med särpräglad arkitektur som skapar mervärden för staden och de boende. Byggnader som skulpturer. Riktlinjer för samhällsbyggnad att planera med nytänkande kring bostadskvarter som integrerar, stråk för bil- och kollektivtrafik, cykel- och gångbanor. Planering och förberedelse för biluppställnings- och parkeringsfickor för elbilar och självkörande bilar. Inte minst för framtiden med ny kollektivtrafik t ex minibussar.
  • Förädla och skapa fler mötesplatser såsom torg och parker för olika möten och upplevelser. Någon gatstump kan anläggas som grönområde med parkbänkar eller stolar. Som följd av förtätning av centrummiljöer krävs också renhållning och tvättning av centrala gator och torg. Minst en gång i månaden sommartid. Också mer effektiv hantering av sopkärl och utplacering av papperskorgar för en renare stad.
  • Ett centralt parkeringshus under mark i flera plan som byggs som servicehus för bilar, med laddstationer, biltvätt mm. Där också kollektivtrafiken får en naturlig mötesplats. Kanske också ett turistcenter i anslutning och närhälsan. Magasinsgatan skulle kunna vara ent alternativ placering som bör utredas.
  • Viskan som källa för livskraft och lek genom att göra den till en badplats mellan Sandwalls plats och Grand hotell. Stadsparken bör bli mer av en förskönad rekreations- och picnic-plats för kropp och själ. Med fler trädgårds- och solstolar lagrade i en central kabyss i parken.
  • Viskan som framsida i Borås. Städa upp längs Viskans kanter från Simonsland till Stadsparksbadet. Skapa möjligheter att åka båt på Viskan.
  • Södra Torget som marknadsplats och park. Flytta Springbrunnen till Södra Torget. Gör torget till en handelsplats med stationer för internationell mat. Integrera torget med Stadsparken med terrassering från båda håll och gröna ytor.
  • Sjöbo Torg ska utvecklas, upprustas och få nya möjligheter att bli en naturlig mötesplats för alla. Det innebär också ökad service för stadsdelens boende med bl a ny Fritidsgård, Bibliotek/Digitala studierum, Biograf, Närhälsan, Minihandel med integrationsskapande verksamheter mm. Och fler bostäder ska byggas på gamla genomfartsleden.

De senaste decennierna har Borås Stad tagit viktiga strategiska beslut så staden håller takt med vår omvärld. Men det går inte att stillasittande tycka att nu är allt bra. Mycket mer måste förädlas och utvecklas för att Borås ska fortsätta vara en livskraftig, attraktiv och hållbar kommun.

Jag vill också att man ser över den offentliga belysningen och värderar vad belysningar har för syften i olika miljöer. På vissa platser är belysningen viktig för trygghet och säkerhet. På andra platser kan de mer fylla dekorativa syften och funktioner.

  • Vattentornet, Borås egen borg vill jag ska öppnas publikt där unga kan få instegsjobb och arbetslivserfarenhet genom enklare arbete med kaféverksamhet, underhållning etc.
  • Annelundsparken är en central park i Borås med stor potential för sinnliga upplevelser. Jag vill se den utvecklad som en konst- och kulturpark med skulptur, ljud och ljus. Och med kontraster till vackert växlande växtlighet under årets alla månader. En anpassning av gångvägar och stråk för ökad trygghet, motion och tillgänglighet.
  • Flyttning av Parkteatern till Annelundsparkens nedre platå där tidigare byggnader funnits. Såväl Annelundsvillan som Solbacken bör ingå i en ny exploateringsplan för kulturen. Jag vill också utöka samarbete och samverkan med olika studieförbund kring kulturella uppdrag och projekt.

Kommunalråd med dig i ett kommunalt råd.
Som ditt kommunalråd är min ambition att öppna upp dialogen med dig som medborgare Jag kommer därför att tillsätta ett kommunalt råd – ”en dialog- och kompetensgrupp” med olika erfarenheter och kunskaper. En samling känselspröt som tar pulsen och avstamp i vår omvärld, utifrån våra medborgares krav och behov. Du blir viktig som idégivare och del av politiken och kan påverka. Det är bl a med utgångspunkt från detta, som jag gör skillnad.

Relevanta Länkar
Meny