Stadsutveckling

När det gäller stadsutveckling vill jag se en större målmedvetenhet och förståelse för gestaltningen av de offentliga rummen och inte minst när det gäller bostadskvarter. Med helhetssyn och gränsöverskridande samarbeten mellan olika förvaltningar vinner man större förståelse och koordinering av arbetsprocesser. Detta kan skapa stora besparingar för samhället och skattekronor. Och bättre miljöer.

Översiktsplanen kommer att peka ut vilka förutsättningar och mål som gäller för stadsutvecklingen. Möten mellan gator,  platser och stråk som harmonierar med bebyggelse. Det är samverkan som skapar det nya Borås och ger oss både välfärd, kultur och mötesplatser. För mig är stadsutveckling öppenhet, tolerans och inkludering.

  • Borås – Framtidsstaden. Här byggs med särpräglad arkitektur som skapar mervärden för staden och de boende. Byggnader som skulpturer. Riktlinjer för samhällsbyggnad att planera med nytänkande kring bostadskvarter som integrerar, stråk för bil- och kollektivtrafik, cykel- och gångbanor. Planering och förberedelse för biluppställnings- och parkeringsfickor för elbilar och självkörande bilar. Inte minst för framtiden med ny kollektivtrafik t ex minibussar.
  • Förädla och skapa fler mötesplatser såsom torg och parker för olika möten och upplevelser. Någon gatstump kan anläggas som grönområde med parkbänkar eller stolar. Som följd av förtätning av centrummiljöer krävs också renhållning och tvättning av centrala gator och torg. Minst en gång i kvartalet sommartid. Också mer effektiv hantering av sopkärl och utplacering av papperskorgar för en renare stad.
  • Ett centralt parkerings- och kommunikationshus, under mark, i flera plan. Som servicehus och station för buss- taxi, cykel och biltrafik. Med laddstationer, bilpool, biltvätt mm. Men också servicebutiker och distributionboxar för t ex e-handel. Platsen skulle kunna vara under resecentrum eller i dess närhet. Bäst hade varit under ett centralt läge som Södra Torget. Politiker i Danmark har tagit flera strategiska beslut i den riktningen.
  • Viskan som källa för livskraft och lek genom att ”städa upp” och muddra från giftigt sediment eller täck med makadam och sjösand och skapa badplatser mellan Stadsparksbadet, Sandwalls plats och Grand hotell.
  • Viskan som framsida i Borås. Städa upp längs Viskans kanter från Knalleland till Druvefors. Skapa möjligheter att ro eller paddla båt på Viskan. Uthyrning av båtar liksom solstolar. Kajplats finns redan intill Stadsparksbadet. Ungdomar kan sköta uthyrning och iordningställandet vid stängning och öppning. Klassisk ”badhytt” i randigt utförande för förvaring av solstolar.
  • Södra Torget som marknadsplats. Bygg om Södra Torget till en handelsplats med stationer för internationell mat. Men också kläder och konsthantverk. Inbjud unga och nya svenskar att driva verksamhet. Som instegsjobb. Integrera torget med Stadsparken med terrassering från båda håll mot Viskan. Bort med busstorg och bussarna från torget. De kan löpa i slinga som i många städer eller som spårvagnstrafiken. En självklarhet borde vara att Sandwallsplats får breda ut sig mot Södra Torget mot Stadsparksbadet. *Uppdatering: 2022-08-04: Nu byggs platsen om med helt andra förutsättningar.
  • Renare stad och citymiljö. Tvättning av torg och mötesplatser. Sopkärl och papperskorgar vid varje gathörn. ”Ren Kärlek i Borås”.

De senaste decennierna har Borås Stad tagit viktiga strategiska beslut så staden håller takt med vår omvärld. Men det går inte att stillasittande tycka att nu är allt bra. Mycket mer måste förädlas och utvecklas för att Borås ska fortsätta vara en livskraftig, attraktiv och hållbar kommun.

Jag vill också att man ser över den offentliga belysningen och värderar vad belysningar har för syften i olika miljöer. På vissa platser är belysningen viktig för trygghet och säkerhet. På andra platser kan de mer fylla dekorativa syften och funktioner.

Vattentornet, Borås egen borg vill jag ska öppnas publikt där unga kan få praktik, instegsjobb och arbetslivserfarenhet. Näringslivet kan bli en samarbetspartner kring försäljning av Borås-souvenirer e dyl. Varför inte investera i ett ”koppartak” över borggården likt Koppartältet i Hagaparken, Stockholm.

Annelundsparken är en central park i Borås med stor potential för sinnliga upplevelser. Jag vill se den utvecklad som en konst- och kulturpark med skulptur, ljud och ljus. Framförallt med pedagogisk inriktning för barn och unga. Lekparken utgör redan idag ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer. Det innebär också en upprustning av bra promenadstråk med bättre belysning, tillgänglighet och trygghet. En bra förebild är Wanås i Knislinge.

Flyttning av Parkteatern till Annelundsparkens nedre platå där tidigare byggnader funnits. 

Ett förslag jag hade för många år sedan var just flyttning och modernisering av Sommarteatern. Såväl Annelundsvillan som byggnaden Solbacken bör ingå i en ny idé- och exploateringsplan för området och kulturen.

Art Center – ett konstens centrum i Borås. En byggnad i unik arkitektonisk gestaltning för all konstverksamhet i Borås. Borås Konstmuseum är navet och den centrala aktören som möjliggör olika parallella utställningar, men också ytor och rum för att exponera de egna samlingarna och med bra klimatanpassade förråd. I byggnaden ska också Lars Thunbjörks samlingar ingå i en separat flygel, liksom rum för rörligt media. Rum där man kan visualisera och exponera museets fina filmarkiv och samlingar. I komplexet kan samarbetspartners som Wärenstams, Abecita konsthall, Flaménska Galleriet m fl ingå om intresse finns. Satsningen ska vara unik och erbjuda alla åldrar insikter om konst- och kultur. Inte minst arbetsrum med pedagogisk verksamheter för barn- och unga. Hörsalar för seminarier etc. Finansiering kan ske genom mecenater och donationer i kombination med kommunala medel.

Politiker med dig i ett kommunalt råd.
Som din politiker är min ambition att öppna upp dialogen mellan dig som medborgare och mig som politiker. Jag kommer därför att tillsammans med Moderaterna att tillsätta ett politiskt rådslag – ”en dialoggrupp och idéforum” med olika erfarenheter och kunskaper. En samling känselspröt som tar pulsen och avstamp i vår omvärld, utifrån våra medborgares krav och behov. Du blir viktig som idégivare och del av politiken och kan påverka. Du kommer att bli inbjuden varje kvartal med olika teman. Det är bl a med utgångspunkt från detta, som jag gör skillnad.

Relevanta Länkar
Meny