Bostad

När det gäller bostadsutveckling vill jag se en större målmedvetenhet och förståelse för gestaltningen av de offentliga rummen och inte minst när det gäller bostadskvarter. För mig handlar det om mycket mer än att man bygger hundratals nya bostäder. Vi måste upptäcka de nya sociala behoven, lyfta stadsdelsområden genom ny arkitektur och intelligenta, smarta gestaltningar av boendemiljöer. I synnerhet tror jag att det gäller att fler kvinnor och flickor medverkar till idéer och utformning av nya bostadskvarter, inte minst för trivsel och trygghet. Jag ser gärna att arkitekturen blir som skulpturer. De skapar identitet och tillhörighet.

Jag vill se bostadskvarter med kuperat landskap, vatten, grönskande träd, grönområden och fåglar som kvittrar. Med olika mötesplatser träffas människor med olika erfarenheter, drömmar och idéer.

Under min tid som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden 2000 – 2014 och ifrågasatte ständigt avsaknaden av olika planer, program och direktiv för nämnden och förvaltningen. Jag efterlyste Översiktsplan, Arkitekturpolitiskt program, Bostadspolitiskt program etc. Nu 2022 har Borås Stad fortfarande brist på långsiktiga planer och dokument för stadsplanering.

Läs vidare om översiktsplanen för Borås.

Här följer mina tankar och idéer kring samhällsbyggnad, bostäder och arkitektur. Får jag ditt förtroende så vill jag bl a driva dessa idéer under kommande mandatperiod:

Vi behöver fler bostäder. Vi behöver fler intressanta bostadsområden. Vi behöver fler bostäder nära sjöar. Vi behöver fler bostäder för unga, byggda efter nya konceptidéer. Enklare inredningar som differentierar hyreskostnaderna för de unga. Jag vill också se attraktiva och anpassade bostäder för äldre där social service också finns att tillgå.

Bostäder ska byggas med ansvar. Med god kvalitet för ett hållbart samhälle. Klimatsmarta efter senaste teknik. Det ska också byggas med god arkitektur som blir profilskapande både för de boende och för staden. Runt om i världen investeras stora belopp på stadsutveckling. Jag vill se god och fin arkitektur för bostäder, kontor och parkområden för kommunikation, trygghet och mänskliga möten, i såväl city- som externlägen.

Starta ett kommunalt ”Design-råd”. Får ett huvudansvar och mandat att överblicka så kommunala projekt och förslag följer en medveten estetik. Olika förvaltningar måste informera Design-rådet som får som uppdrag att rekommendera och bedöma förslag på form, gestaltning, design och estetik. Kulturförvaltningen administrerar denna funktion. Stadsarkitekt, Stadsträdgårdsmästare, Konstmuseets chef kan ingå i Design-rådet, jämte politiker, arkitekt och konstnär.

 • Jag vill att Borås målmedvetet ska höja ambitionen med att skapa spännande och trygga boendemiljöer. Kunna erbjuda varierande bostadsbebyggelse med blandning av hyresrätter, bostadsrätter och villor för såväl äldre som yngre medborgare.
  Dessa bostadskvarter ska vara utformade för möten, social service, minihandel och avkoppling.
 • Med markanvisnings- och arkitekturtävlingar kan vi skapa nya idéer för bostäder genom intressanta arkitekturprogram. Mångfald genom varierad bebyggelse som erbjuder olika alternativ och lösningar för de boende. Med olika upplåtelseformer.
 • Hela Gässlösa-området bör snarast planeras och exploateras. Vore bra för Borås med en Bostadsmässa 2028 som också kan inkludera hela området runt Magasinsgatan och nedre Norrby. Med ett bostadspolitiskt- och arkitekturprogram som visar vägen för framtidens Borås.
 • Jag vill se starkare kvarterslösningar med arkitektur som skapar spännande möten mellan former och materialval. För ökad attraktion, trivsel och trygghet för alla människor oberoende i vilken fas man befinner sig i livet.
 • Med fler, nya aktörer av arkitekter och byggentreprenörer få nya spännande idélösningar för bostadsområden och projekt. En ökad spännvid av arkitektur. Jag vill se byggnader som skulpturer.  Jag vill också se grönområden till varje kvartersgestaltning för umgänge och vila. Exempel som kvartersparker i London kan vara förebild.
 • Skapa ”Young Compact Living” för unga människor. Boendeformer med olika upplåtelseformer med olika inredningslösningar, för unga människor som vill flytta hemifrån.
 • Borås – Framtidsstaden. Här byggs med särpräglad arkitektur som skapar mervärden för staden och de boende. Byggnader som skulpturer. Riktlinjer för samhällsbyggnad att planera med nytänkande kring bostadskvarter som integrerar, stråk för bil- och kollektivtrafik, cykelbanor och promenader. Planering och förberedelse för biluppställnings- och parkeringsfickor för elbilar och självkörande bilar. Inte minst för ny kollektivtrafik med minibussar.
 • Ett centralt parkeringshus under mark i flera plan som byggs som servicehus för bilar, med laddstationer, biltvätt mm. Där också kollektivtrafiken får en naturlig mötesplats. Kanske också ett turistcenter i anslutning och närhälsan. 
 • Sjöbo Torg ska utvecklas, upprustas och få nya möjligheter att bli en naturlig mötesplats för alla. Det innebär också ökad service för stadsdelens boende med bl a ny Fritidsgård, Bibliotek/Digitala studierum, Biograf, Närhälsan, Minihandel med integrationsskapande verksamheter mm. Och fler bostäder borde byggas på gamla genomfartsleden.
Relevanta länkar
Meny