Kultur

Kulturen ska utvecklas i Borås med stor skärpa och målmedvetenhet. Under senare år har vi liberaler med kraft skapat fler och nya förutsättningar för ett rikare kulturutbud i Borås som också blivit starkt profilskapande för Borås. Stora satsningar och investeringar har skett på Kulturhuset, Borås Stadsteater, Kulturskolan, Textilmuséet m fl.

 • Borås kulturutbud ska utvecklas för alla. Dels med stort fokus på barn, unga och årsrika men också genom integrationsinriktade åtgärder. Vi måste också bli mer snabbfotade på att skapa samverkan, idéer och förutsättningar för integrationsarbetet.

Stadsteatern ska utvecklas genom rik repertoar för olika målgrupper. Med såväl scen,- musik- som danskonst. Jag vill se Borås Stadsteater som den mest spännande scenen i Sverige. Inte minst genom egenproduktioner som kan lyfta fram angelägna samtidsfrågor. Med ett mångsidigt, variationsrikt och spännande kulturutbud attrahera unga och nya grupper av människor att uppmärksamma Borås Stadsteater. Jag vill också att kulturarbetet på alla plan ska få starkare fokus på barn och unga.

Borås Kulturhus ska finna formen med ökat utbud som ska attrahera olika målgrupper. Foajén ska vara början på olika framföranden som leder in till respektive verksamhet Teater, Konst, Bibliotek, Föreläsningar och Film. Trappan kan vara sittplatser för filmvisning. Jag anser också att den stora platsen utanför Kulturhuset kan tjänstgöra som scen för olika event kopplat till husets aktiviteter.
Konstmuseum som konstnärligt centrum med ateljé och samlingar för bildkonst. Vidga och öppna upp perspektivet med vad ett museum ska leverera mer än utställningar. Jag anser att museet ska producera en digital bank så alla intresserade kan få ta del av hela Borås Konstmuseums konstarkiv. Dels för lärande och studiesyfte men också tillgänglighets anpassa för att visa museets stora samlingar ur historiskt- och pedagogiskt perspektiv.

Konstmuseum som navet för ett kommunalt ”Design-råd”.
Med huvudansvar och mandat att överblicka och verka prejudicerande vid kommunala projekt och att förslag följer en medveten estetik. Olika förvaltningar måste informera Design-rådet som får som uppdrag att rekommendera och bedöma förslag på gestaltning, placering, form, färg, material, design och estetik. I Design-Rådet bör Statsarkitekt, Stadsträdgårdsmästare, Konstmuseets chef m fl ingå.

Borås Konstmuseum ansvarar för Skulptur- och Street Art- biennalerna. Men också de offentliga utsmyckningarnas placering och skötsel. Kontinuerlig översyn och tvättning samt att tydliga verksskyltar på pelare och belysning finns vid respektive konstverk. Till verksskyltarna ska det finnas QR-kod och blindtext. Fadderverksamheten bör utvecklas vidare och anordna specifika fadderträffar.

 • Ökat samarbete med Regionteater Väst innebär att såväl dans- som teaterscenen för barn och unga får ta större plats. Jag ser som stor utmaning i att skapa grogrund för ett levande kulturliv inom alla institutioner i Borås Stad. Särskilt när det gäller barn och ungas rätt att få kulturell mångfald. Vi vet att om vi tidigt kan attrahera unga människor till kulturens olika verksamheter, är möjligheten större att få följa dem högre upp i åldrarna som kulturpublik.
 • Samverkan mellan olika idrotts- och kulturverksamheter och finna nya former för föreningsverksamheter som attraherar människor med olika intressen och behov. Jag ser det som extremt viktigt att alla barn, unga och årsrika inkluderas och erbjuds olika aktiviteter för ett aktivt liv.
 • Vattentornet, Borås egen borg vill jag ska öppnas publikt där unga kan få instegsjobb och arbetslivserfarenhet genom enklare arbete med kaféverksamhet, underhållning etc.
 • Annelundsparken är en central park i Borås med stor potential för sinnliga upplevelser. Jag vill se den utvecklad som en konst- och kulturpark med skulptur, ljud och ljus. Och med kontraster till vackert växlande växtlighet under årets alla månader. En anpassning av gångvägar och stråk för ökad trygghet, motion och tillgänglighet.
 • Flyttning av Parkteatern till Annelundsparkens nedre platå där tidigare byggnader funnits. Såväl Annelundsvillan som Solbacken bör ingå i en ny exploateringsplan för kulturen.
  Jag vill också utöka samarbete och samverkan med olika studieförbund kring kulturella uppdrag och projekt.
 • Kulturskolan med premiär i höst. En ny skola med nya möjligheter öppnar upp i höst på Simonsland. Här har vi liberaler arbetat och argumenterat för denna nyetablering. Nu vill vi också förädla innehållet och skapa nya möjligheter genom samverkan mellan Regionteater Väst och Borås konstinstitutioner. Jag vill också undersöka möjligheten till avgiftsfria lån av instrument och lektioner för de barn som går i grundskolan.
 • Textilmuseet som nationellt museum. Textilmuséet utvecklas positivt och levererar fina och välregisserade utställningar. Jag arbetar och eftersträvar att museet får nationell status.
 • Ramnamuseet ska rustas upp. Med start under 2018 kommer en handlingsplan med åtgärder att presenteras. Parken är eftersatt liksom de kulturhistoriska byggnaderna. Det är dags att rusta upp och skapa intressanta, pedagogiska utställningsprogram. Genom dessa förmedlar vi kunskap och bildning för kommande generationer, som också lockar fler och nya besökare.

Kommunalråd med dig i ett kommunalt råd. Som ditt kommunalråd är min ambition att öppna upp dialogen med dig som medborgare. Jag kommer därför att tillsätta ett råd – en ”kompetensgrupp” med olika erfarenheter och kunskaper. En samling känselspröt som tar pulsen och avstamp i vår omvärld, våra medborgares krav och behov. Det är bl a med utgångspunkt från detta, som jag gör skillnad.

Meny