Kultur

Kulturen bygger broar

Med kultur bygger vi broar mellan människor. Oavsett åldrar, kön eller hudfärg. Därför förvånar det mig ofantligt varför politiken inte griper tag i de kulturpolitiska frågorna och arbetar med kultur som något helande i vårt samhälle. Jag och Moderaterna jobbar för att kulturen ska utvecklas fritt vilket utgör grunden för vårt demokratiska samhälle. Det krävs därför en politik med en tydlig inriktning på barns och ungas rätt till kultur. Att även barn och unga från hem utan musikinstrument, bokhyllor eller vana att besöka olika evenemang ska nås av olika kulturverksamheter, är en tydlig prioritering för oss moderater.

Kulturen ska utvecklas i Borås med stor skärpa och målmedvetenhet. Under senare år har vi moderater med kraft skapat fler och nya förutsättningar för ett rikare kulturutbud i Borås som också blivit starkt profilskapande för Borås. Stora satsningar och investeringar har skett på Kulturhuset, Borås Stadsteater, Kulturskolan, Textilmuséet m fl. 

Borås kulturutbud ska utvecklas för alla. Dels med stort fokus på barn, unga och äldre, men också genom integrationsinriktade åtgärder. Vi måste bli mer snabbfotade på att skapa samverkan, idéer och förutsättningar för integrationsarbetet. 

Stadsteatern ska utvecklas genom repertoar för olika målgrupper. Med såväl scen,- musik- som danskonst. Jag vill se Borås Stadsteater som den mest spännande scenen i Sverige. Inte minst genom egenproduktioner som kan lyfta fram angelägna samtidsfrågor. Med ett mångsidigt, variationsrikt och spännande kulturutbud attrahera unga och nya grupper av människor att uppmärksamma Borås Stadsteater. Jag vill också att kulturarbetet på alla plan ska få starkare fokus på barn och unga.

Borås Kulturhus ska finna formen med ökat utbud som ska attrahera olika målgrupper. Foajén ska vara början på olika framföranden som leder in till respektive verksamhet Teater, Konst, Bibliotek, Föreläsningar och Film. Trappan kan vara sittplatser för filmvisning. Jag anser också att den stora platsen utanför Kulturhuset kan tjänstgöra som scen för olika event kopplat till husets aktiviteter.

Konstmuseum som konstnärligt centrum med ateljé och samlingar för bildkonst. Vidga och öppna upp perspektivet med vad ett museum ska leverera mer än utställningar. Jag och Moderaterna anser att museet ska producera en digital bank så alla intresserade kan få ta del av hela Borås Konstmuseums konstarkiv. Dels för lärande och studiesyfte men också tillgänglighets anpassa för att visa museets stora samlingar ur historiskt- och pedagogiskt perspektiv.

Konstmuseum som navet för ett kommunalt ”Design-råd”.
Med huvudansvar och mandat att överblicka och verka prejudicerande vid kommunala projekt och att förslag följer en medveten estetik. Olika förvaltningar måste kommunicera med Design-rådet, som får som uppdrag att rekommendera och bedöma förslag på gestaltning, placering, form, färg, material, design och estetik. 

Ökat samarbete med Regionteater Väst innebär att såväl dans- som teaterscenen för barn och unga får ta större plats. Jag ser som stor utmaning i att skapa grogrund för ett levande kulturliv inom alla institutioner i Borås Stad. Särskilt när det gäller barn och ungas rätt att få kulturell mångfald. Vi vet att om vi tidigt kan attrahera unga människor till kulturens olika verksamheter, är möjligheten större att få följa dem upp i åldrarna som kulturpublik.

Samverkan mellan olika idrotts- och kulturverksamheter och finna nya former för föreningsverksamheter som attraherar människor med olika intressen och behov. Jag ser det som extremt viktigt att alla barn, unga och äldre inkluderas och erbjuds olika aktiviteter för ett aktivt liv.

Vattentornet, Borås egen borg vill jag ska öppnas publikt där unga kan få praktik, instegsjobb och arbetslivserfarenhet. Näringslivet kan bli en samarbetspartner kring försäljning av Borås-souvenirer e dyl. Varför inte investera i ett ”koppartak” över borggården likt Koppartältet i Hagaparken i Stockholm.

Annelundsparken är en central park i Borås med stor potential för sinnliga upplevelser. Jag vill se den utvecklad som en konst- och kulturpark med skulptur, ljud och ljus. Framförallt med pedagogisk inriktning för barn och unga. Lekparken utgör redan idag ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer. Det innebär också en upprustning av bra promenadstråk med bättre belysning, tillgänglighet och trygghet. En bra förebild är Wanås i Knislinge.

Flyttning av Parkteatern till Annelundsparkens nedre platå där tidigare byggnader funnits.  Ett förslag jag hade för många år sedan var just flyttning och modernisering av Sommarteatern. Såväl Annelundsvillan som byggnaden Solbacken bör ingå i en ny idé- och exploateringsplan för området och kulturen.

Borås Konstmuseum ansvarar för Skulptur- och Street Art- biennalerna. Men också de offentliga utsmyckningarnas placering och skötsel. Kontinuerlig översyn och tvättning samt att tydliga verksskyltar på pelare och belysning finns vid respektive konstverk. Till verksskyltarna ska det finnas QR-kod och blindtext. Fadderverksamheten bör utvecklas vidare och anordna specifika fadderträffar.

Art Center – ett konstens centrum i Borås. En byggnad i unik arkitektonisk gestaltning för all konstverksamhet i Borås. Konstmuseet är navet och den centrala aktören som möjliggör olika parallella utställningar, men också ytor och rum för att exponera de egna samlingarna och med bra klimatanpassade förråd. 

I byggnaden ska också Lars Thunbjörks samlingar ingå i en separat flygel, liksom rum för rörligt media. Rum där man kan visualisera och exponera museets fina film- och videokonst och samlingar. I byggnadskomplexet kan samarbetspartners som Wärenstams, Abecita konsthall, Flaménska Galleriet m fl ingå om intresse finns. Satsningen ska vara unik och erbjuda alla åldrar insikter om konst- och kultur. Inte minst arbetsrum med pedagogiska verksamheter för barn- och unga. Hörsalar för seminarier etc. Finansiering kan ske genom mecenater och donationer i kombination med kommunala medel.

Kulturskola med unik variation. med lärande inom musik, sång, dans, teater, cirkus, författarskap, musikproduktion mm. Samverkan med t ex Regionteater Väst skulle öppna upp nya spännande möten för unga elever. Jag vill också undersöka möjligheten till differentierade avgiftsfria lån av instrument och lektioner för de barn som går i grundskolan.

Textilmuseet som nationellt museum. Textilmuséet utvecklas positivt och levererar fina och välregisserade utställningar av internationell klass och status. Regionen visar allt större intresse att Textilmuséet ingår i ett samverkansprojekt och kulturkluster där t ex Rörstrands museum i Lidköping och Röhsska muséet i Göteborg ingår, något som vi moderater ser som mycket positivt och utvecklingsbart. Vi anser också att vi kan arbeta och motivera att museet får nationell status.

Ramnamuseet ska rustas upp. Parken är eftersatt liksom de kulturhistoriska byggnaderna. Inom mandatperioden bör ett långsiktigt handlingsprogram utarbetas och tidsättas. Det är dags att rusta upp och skapa intressanta, pedagogiska utställningsprogram. Genom dessa förmedlar vi kunskap och bildning för kommande generationer, som också lockar fler och nya besökare. Inte minst nya svenskar.

Relevanta länkar
Meny